SOSYAL SORUMLULUK PLATFORMU GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Sosyal Sorumluluk Platformu’nu (“SSP”) kullanan Proje Sahipleri ve Destekçiler (tümü birlikte “Kullanıcılar”) tarafından Sosyal Sorumluluk Platformu’nun kullanımı aşamasında Kullanıcılar’dan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında SSP Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcı, SSP Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmesiyle birlikte işbu Gizlilik Politikası ile bağlı hale gelecektir. 

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. 

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, SSP kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel veri sayılan veri gruplarının hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıdaki veri grupları kapsamında yer alan bilgileri tanımlamaktadır. 

SSP, Kullanıcı tarafından üyelik girişi esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verileri toplamaktadır. 

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Ödeme Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • Görsel/İşitsel Veri

Kullanıcılar, SSP ile Kanun’da sayılan “özel nitelikli kişisel verilerini” de paylaşması halinde Kullanıcı bu durumda bahsi geçen verilerinin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir. 

SSP, Kullanıcı’nın platformu kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir. SSP üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişimin ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla aşağıdaki veriler toplanmaktadır.         

 • Tarayıcı Türü
 • IP
 • İşletim Sistemi
 • Sisteme Girişler
 • Görüntüleme Süresi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri ve SSP tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır:

SSP tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, SSP tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile SSP’nin stratejilerinin planlanması ve icrası amaçları kapsamında;

 • Kullanıcı’nın platformdan faydalanabilmesi,
 • SSP’ye konu hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi için gerekli olan faaliyetlerin doğasından kaynaklanan işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Platform kapsamında SSP tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması,
 • SSP’nin faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • SSP’nin raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılması,
 • SSP’nin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • SSP’nin iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi.

Platform’un ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçları kapsamında;

 • SSP’nin sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası kapsamında SSP’nin sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirmelerin yapılması, Kullanıcı’nın SSP üzerindeki tecrübesinin iyileştirilmesi (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.), Kullanıcı’ya yönelik kişiselleştirilmiş içeriklerin sunulması,
 • Kullanıcı’nın talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
 • Platform ile ilişkili olarak pazar araştırması ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Kanun’un 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, Kullanıcı’nın kişisel verileri SSP tarafından Kullanıcı’dan ayrıca bir rıza almaksın işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Kullanıcı ile SSP arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • SSP’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SSP’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

SSP, Kullanıcı’nın platformu kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan analitik amaçlı kullanılan segmentasyon ve pazarlama amaçlı çerezler de dahil olmak üzere çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir, bu kapsamda verileri işleyebilir ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere platformun, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, platformu zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin platformu hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı gibi Kullanıcı davranışlarının tespitine yönelik istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, SSP gereken hallerde Kullanıcılar’ın IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca sisteme giriş yetkilendirmeleri sağlamak, Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

SSP, işbu Gizlilik Politikası kapsamındaki kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi ve Sosyal Sorumluluk Platformu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ifa ve ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla işbirliği içerisinde bulunduğu üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Platform üzerinde Kullanıcılar’a sunulan hizmetlerin yerine getirilmesi için Kullanıcılar’a ilişkin gerekli bilgiler (Destekçi’nin kimliğinin Proje Sahibi’ne açıklanması vs.) diğer Kullanıcılar’a aktarılacaktır. SSP aynı zamanda Kullanıcı’ya ait kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar ve Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarabilecektir.

SSP, yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dışkaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

SSP, Kullanıcı’nın sağladığı kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanmak üzere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında çeşitli hukuki sebeplere dayanarak platform üzerinden veya üçüncü taraflar aracılığıyla elektronik ortamda toplamaktadır. 

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kullanıcı, SSP’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No: 11 06460, Çankaya, Ankara TÜRKİYE adresinde adresine yazılı olarak iletebilecektir. SSP, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını yazılı veya dijital ortamdan Kanun’da öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde iletecektir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde SSP’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, kişisel verisinin SSP tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde SSP’nin platform ve SSP Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.  

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

SSP, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, SSP’nin ve Kullanıcı’nın platformdan faydalanabilmesi ve Sosyal Sorumluluk Platformu’na konu hizmetlerin sağlanması için işbu Gizlilik Politikası ve Sosyal Sorumluluk Platformu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen ve Sosyal Sorumluluk Platformu ve ilgili hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, SSP, Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

SSP, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda, platform üzerinden kendisine elektronik ortamda iletilen,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı

taahhüt eder.

SSP, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Platform üzerinden başka site ve platformlara link verilmesi halinde, SSP söz konusu site ve platformların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

SSP, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman platform üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilir. SSP’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.