Kendi Hayatınızın Lideri Olun Projesi

Bağış YapGönüllü OlSponsor OlYorum YazLütfen Anketimizi Doldurur musunuz?
Bağış için Kalan Süre: 0 gün
Tamamlanan Bütçe: %0
Toplam Bütçe: 0
 • Paylaş :
Kendi Hayatınızın Lideri Olun Projesi
Çankaya|Elmadağ|Mamak

Ankara ili, Mamak ve Elmadağ ilçelerinde başlayacak ve ileriki dönemlerde tüm Türkiye’ye yayılacak olan bu proje kapsamında Ortaöğretim ve Lise Öğrencilerimize, dürüstlük, iş kalitesi, girişimcilik, yurt sevgisi ve hoşgörü değerlerinden oluşmakta olup; ülkemiz insanlarının üretkenliğini, başarma isteğini, öz güvenini, mücadele ruhunu artırarak; bireysel ve toplumsal gelişime katkıda bulunmalarını sağlamaya destek olmak. Bilgiye ulaşmakta güçlük çeken yerlere bilgi ulaştırmak. Değerler kavramı hem ahlak hem de eğitim alanı için geçmişten itibaren önemini yitirmeyen ve gelecekte de geçerliliğini koruyacak en büyük olmazsa olmazların başında geliyor. Eğitim yalnızca bilginin ve kişinin yeteneklerinin geliştirildiği değil aynı zamanda ülkemiz değerlerinin yaşatıldığı ahlaki tutum ve davranışların aktarıldığı bir araçtır. Vereceğimiz bu seminerler ile devletimizin, toplumun anne ve babaların ve eğitimi alacak öğrencilerin değerlerimize sahip çıkması ve sahiplenmesini istemekteyiz. Ülkemizde 2011-2012 yılı eğitim öğretim yılında okullarımızda değerlerimiz üzerine eğitimler verilmesi kararlaştırılmış olup, “Değerler erezyonuna bir çözüm arayışının ürünü” olarak tarif edilen yönetmelikte gerçekleştirilmek istenen hedefler saptanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her eğitim öğretim yılı için değerler önerilmiştir.

Bakanlık tarafından belirlenen değerler;

Sevgi, Sorumluluk, Saygı, Hoşgörü‐ duyarlılık, Özgüven, Empati, Adil olma, Cesaret, liderlik, Nazik olmak, Dostluk, Yardımlaşma, dayanışma, Temizlik, Doğruluk, dürüstlük Aile birliğine önem verme, Bağımsız ve özgür düşünebilme, İyimserlik, Estetik duyguların geliştirilmesi, Misafirperverlik, Vatanseverlik İyilik yapmak, Çalışkanlık, Paylaşımcı olmak, Şefkat – merhamet, Selamlaşma, Alçakgönüllülük, Kültürel mirasa sahip çıkma, Fedakârlık.

Derneğimizin kuruluş amacında da tüzüğümüzde belirtilen, girişimcilik, yurt sevgisi, hoşgörü, dürüstlük, iş kalitesi konuları bakanlığımızın belirlemiş olduğu konularla birebir örtüşmektedir.

Değerler eğitimi Türkiye de ilk olarak UNESCO tarafından desteklenen ve “Yaşayan Değerler Eğitim Programı” adı ile 1995 yılında Birleşmiş Milletlerin 50. Yıl kutlamaları için hazırlanan uluslararası bir çalışmaya dayanmaktadır. (İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 2012) Uluslararası boyutta eğitimcilerin ortaklaştığı “Yaşayan Değerler Eğitimi” adı verilen bu eğitim projesinde demokrasi, adalet, özgürlük gibi evrensel değerlerin öğrencilere kazandırılmasında telkin yolu değil, ‘etkinlik temelli’ yaklaşımlar yaygın olarak kullanılmıştır. “Daha iyi bir dünya için değerlerimizi paylaşalım” yaklaşımından yola çıkan proje; iş birliği, özgürlük, mutluluk, dürüstlük, sevgi, alçakgönüllülük, barış, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü, birlik olarak 12 evrensel değere odaklanmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 2010 yılında valiliklere ve tüm ilk ve orta dereceli okullara; 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılının ilk haftasında okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ders içi ve ders dışında, değerler eğitimine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili bir genelge yollamıştır. Bu genelgede değerler eğitimin kapsamı şu şekilde ifade edilmiştir:

“Toplumsal hayatı oluşturan, insanları birbirine bağlayan, gelişmeyi, mutluluğu ve huzuru sağlayan, risk ve tehditlerden koruyan ahlaki, insani, sosyal, manevi değerlerimizin tüm bireylere kazandırılmasında en önemli etken eğitimdir. Bu kazanımlarımızın öğrencilerimize aktarılması da değerler eğitimini oluşturmaktadır.” (MEB, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı: 2010).

“Değerler erozyonuna bir çözüm arayışının ürünü” olarak tarif edilen proje çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen hedefler şu şekilde saptanmıştır:

1-           Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onları davranışa dönüştürülmesi,

2-           Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi.

3-           Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi.

4-           Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış yetiştirilmesi.

5-           Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesi,+

6-           “Ahlak Temelli Disiplin” kavramının yerleştirilmesi.

7-           Öğrencilerde ahlaki bir topluluk bilincinin oluşturulması. ( İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü: 2012 )

Dayanağını 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı ve 18. Milli Eğitim Şurasından alan Değerler Eğitimi Projesinin okullarda uygulanmasından Öncelikle, her il için saptanan İl Proje Yürütme Kurulları, İlçe Proje Yürütme Kurulları ve Okul Proje Yürütme Kurulu sorumludur. Belirli bir süreyle sınırlandırılmayan ve eğitim-öğretim yılının tümüne yayılan değerler eğitiminin programı, Sınıf İçi Etkinlikler, Okul İçi Etkinlikler ve Aileye Yönelik Etkinlikler birbirini tamamlayan üç boyutta geliştirilmiş etkinlikleri içermektedir. Öğretim yılı için hazırlanan faaliyet planında belirtilmekte, her sınıf, ilgili ayların değerlerine yönelik, sınıf rehber öğretmeninin denetim ve rehberliğinde etkinlik örnekleri ve benzeri başka etkinlikleri sınıf düzeyinde yapmaktadır. Uygulanacak etkinliklerin genel kapsamı ve niteliği, 2552 Sayılı Tebliğler Dergisinde kısaca “Öğrencilerden Beklenen Davranışlar” olarak şu şekilde tarif edilmektedir: “Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bireyi olduklarını unutmamaları, onur ve haklarına saygı göstermeleri, öğretmenlerine/okul yöneticilerine/arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı ve hoşgörülü davranmaları, doğru sözlü, dürüst olmaları, yalan söylememeleri, iyi ve nazik tavırlı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları, millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları, yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, millî, manevî ve kültürel değerlere uymaları beklenir. Bu davranışlara uymadıklarında da bazı yaptırımlar uygulanır” (Tebliğler Dergisi, 2003)

Bu proje bağlamında işlenecek değerler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup, İl Yürütme Kurulları değerleri ve değerlerin işleniş sırasını değiştirme yetkisine sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen değerler şunlardır: Sevgi, Sorumluluk, Saygı, Hoşgörü ‐ duyarlılık, Özgüven, Empati, Adil olma, Cesaret, liderlik Nazik olmak, Dostluk, Yardımlaşma, Dayanışma, Temizlik, Doğruluk, dürüstlük Aile birliğine önem verme, Bağımsız ve özgür düşünebilme, İyimserlik, Estetik duyguların geliştirilmesi, Misafirperverlik, Vatanseverlik İyilik yapmak, Çalışkanlık, Paylaşımcı olmak, Şefkat – merhamet, Selamlaşma, Alçakgönüllülük, Kültürel mirasa sahip çıkma, Fedakârlık. (M.E.B. 2013). Yukarı da belirtilen dayanak ve nedenlerden dolayı ülkemiz çocuklarına değer katmak ve sosyal dernek olarak amaçlarımız ve tüzüğümüz doğrultusunda hareket etmek için bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz.

 • Öğrencilere girişimcilik yurt sevgisi, hoşgörü, dürüstlük ve iş kalitesi konusunda bilgi sahi yapmak.
 • Öğrencilerin değerlerimizi tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını sağlamak,
 • Kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi,
 • Ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu vatandaşlar olarak yetiştirmek,
 • Öğrencilerin bireysel ve toplumsal sorunlara çözüm önerileri bulma alışkanlığını kazandırmak.
 • Öğrencilere toplumun olmazsa olmaz bir birey olduklarının farkına varmalarını sağlayarak değerlerimize göre karar verme ve karar alma alışkanlığı kazandırmak.
 • Öğrencilerin kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, plânlı çalışma alışkanlığına ve eleştirel bakış açısına sahip, estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olmalarını sağlamak.
 • Her öğrencinin biricik ve tek olmasını, bu tek ve biriciklerin çoklar olabilmesini ve okullarımızı çoklar içinde özel olmayı sağlayan bir yaşam merkezi durumuna getirmeyi sağlamak,
 • Öğrencilerimizin millî, manevî ve evrensel değerleri hayata geçirmelerini sağlayarak toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlamak,
 • Değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasındaki önemli görevi yerine getirerek artan ve değişen risk ve tehditlerden bireysel ve toplumsal korunmayı sağlamak.
 • Din, dil, ırk ayrımı gözetmeden dezavantajlı gruplar ve engelliler ile iletişimin sağlanması ve onların sürece dâhil ederek değerli oldukları hissinin kazandırılması.
 • Bu seminerleri verecek 20 üniversite öğrencisine eğitimler vererek onlara faydalı olurken onlarında 22.000 öğrencinin kişisine katkı ve değer katmasını sağlamak.

 Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 418