Umuda Işık Ol Projesi

Bağış YapGönüllü OlSponsor OlYorum YazLütfen Anketimizi Doldurur musunuz?
Bağış için Kalan Süre: 0 gün
Tamamlanan Bütçe: %0
Toplam Bütçe: 0
 • Paylaş :
Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
Umuda Işık Ol Projesi
Sincan

Proje kapsamında Ankara Sincan Çocuk ve Gençlik Eğitim Evinde kalan çocuklarla ve onların aileleriyle çalışılması hedeflenmektedir. Projede yer alacak gönüllü grubunun sayısı 20 olarak belirlenmiştir. Proje etkinlikleri ile erken yaşta özgürlüğünden yoksun kalan çocukların sanatsal, sportif, sosyal ve eğitsel etkinlikler aracılığı ile değerlilik ve özgüven hislerini yeniden kazanmaları, yasalar önündeki haklar ve sorumluluklarına ilişkin bilgilenmeleri hedeflenmektedir. Dolayısıyla, aktif bireyler olmaları yönünde dışarıdaki akranlarının da bilinçlendirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca ailelerin bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için görüş günlerinde kuruma gelen ailelere destek ve eğitim amaçlı seminerler düzenlenmesi planlanmaktadır. Proje, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nın koordinatörlüğünde, Ankara’daki çeşitli üniversitelerde öğrenim gören üniversite öğrencisi gönüllülerin desteği ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Çocuk Eğitim Gözetim ve İyileştirme İşleri Şubesi’nin olur ve danışmanlığında gerçekleştirilecektir. Kurum idaresi ile görüşmeler ve gönüllülerin ortak günleri belirlenerek, haftada bir gün kurumda ve/veya dışa alan aktiviteleri şeklinde etkinliklerin yürütülmesi sağlanacaktır. Gönüllülerin becerileri, çocukların talepleri, Vakfın deneyim ve olanakları doğrultusunda çeşitli atölyelerin uygulanması tasarlanmaktadır. Kurum tarafından da uygun olması durumunda; Dış Alan Aktiviteleri: Çocukların kendilerini hala toplumun bir parçası olarak hissedebilmeleri, kendi hayat koşullarında edinemeyecekleri fırsatlarla karşılaşabilmeleri ve umutlarını yitirmemeleri için dış alanda hem eğlenebilecekleri ( örneğin yamaç paraşütü, yüzme vb) hem de toplumdan kopmamalarını sağlayacakları aktiviteler planlanmaktadır. Bu aktivite sayesinde çocukların özgüven ve güven bağlarının geliştirilerek tekrar suça sürüklenmesinin engellenmesi planlanmaktadır. Bu aktiviteler üniversitelerin öğrenci kulüpleri ve/veya bu tür dış alan aktiviteleri yapan kurum ve kuruluşlarla görüşülerek sağlanacaktır. Kişisel Gelişim: Bu çalışmada çocukların kendini tanımaları, yaşam karşısında psiko-sosyal uyumlarını geliştirmeleri ve bir arada yaşam kültüründe iletişim becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Özellikle ceza infaz kurumu içerisinde toplu yaşam becerileri önem kazanmakta, iletişimin önündeki engeller çoğu zaman çatışmalara yol açabilmektedir. Atölye çalışmasında kendini doğru ifade edebilme, aktif dinleme becerisi, çatışma çözümü, stresle başa çıkma, etkili iletişim, beden dili, zaman yönetimi, sorumluluklar, farkındalık, planlı yaşam, ekip uyumu, bedensel iyilik, sporun önemi ve ergenlikte psiko-sosyal değişim gibi konular üzerinde durulacaktır. Role play, yaratıcı drama, müzik ve interaktif katılım gibi yöntemler atölye işleyişinde kullanılacaktır Güzel Sanatlar Atölyesi: Müzik, resim, kolaj, seramik, boncuk vb. sanatsal etkinliklerin gerçekleştirileceği çalışmalardır. Bu çalışmalar çocuk ve gençlerin kendilerini daha iyi ifade etmesi için birer araç olacaktır. Öğretici yanının da olması sebebiyle bu atölye hem bir rehabilitasyon çalışması, hem de bir beceri kazandırma çalışmasıdır. Grup Oyunları Atölyeleri: Çocuk ve gençlerin iletişim, yaratıcılık ve liderlik becerileri ile ilgili farkındalık sahibi olmaları amaçlanmıştır. Grup halinde oynanan tabu, satranç, puzzle gibi etkinliklerin uygulanacağı atölyede ergenlerin keyifli vakit geçirmeleri ve akranları ile paylaşım içerisinde olmaları hedeflenmektedir. Bu çalışmalarda aynı zamanda gruba uyum sağlama, grup kurallarına uyma ve sorumluluk alma gibi özellikler de ön plana çıkmaktadır.

Çocuk ve gençlerle çalışırken, çalışmaların çocuk veya genç merkezli olması büyük önem taşımaktadır. Etkinlikler; katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, eşitlikçi ve tarafsız temellere oturtulur. Çalışmalar; Çocuk Hakları Sözleşmesi ve diğer evrensel sözleşmelere uygun olarak planlanır ve uygulanır. Tüm çalışmalarda, özgürlüğünden yoksun gencin temel hak ve özgürlükleri, mahremiyet, saygınlık, kendi seçimini kendi yapma ve kapasitesini sonuna kadar kullanma hakkına, içerisinde bulunduğu özel koşullar göz önünde tutularak özel önem verilir.

Çalışmalarda çocuğun üstün yararı gözetilerek, zamanını doğru değerlendirmesi, tahliye sonrasına yönelik olarak değerlilik duygusunun geliştirilmesi önem taşımaktadır.

Projenin Hedefleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Adalet Bakanlığı’nın çocuk ceza infaz kurumlarında uyguladığı iyileştirme programlarına sivil bir bakış ile çeşitlilik getirilmesi,
 • Hedef kitlenin çalışmalar aracılığı ile farkındalık kazanımı ve özgüven sağlaması, bu sayede toplumsal yaşama aktif ve üretken bir şekilde dönüşün olması,
 • Suça itilmiş ve özgürlüğünden yoksun kalmış çocukların kapasite gelişimi, sorumluluk alma, kendini ifade etme, sağlıklı iletişim kurma gibi yetilerinin arttırılması,
 • Bu gelişimin ceza infaz kurumundan ayrılan gencin ailesine ve yakın çevresine yansıması ve bu gençlerin tekrar suça karışma riskinin azalması,
 • Çocuklarla yürütülecek çalışmalarda aktif rol alacak üniversite öğrencisi gönüllü gençlerin sosyal sorumluluk duygularının güçlendirilmesi, suça itilmiş bireye dair önyargılarının kalkması,
 • Eğitim evinde çocuklar ve üniversiteli gençlerden oluşan iki farklı sosyal grubun bir biri ile iletişime geçerek sosyal farklılık duvarını aşmaları, akran paylaşımında bulunmaları,
 • Üniversite öğrencilerinin eğitim evi ergenleri için rol model oluşturması,
 • Eğitimevinde içerisinde yürütülecek çalışmalar ile kurum personeli ve infaz koruma memurlarının da suça itilmiş çocuğa ilişkin bakış açılarının değişmesi/dönüşmesi,
 • Sonuçlar sürekli olarak ikincil hedef kurum ve kişilere yansıtılacağı için, Adalet Bakanlığı’na bağlı diğer illerimizde çocukların kaldığı kapalı kurumlarda da uygulama taleplerinin gelmesi,
 • Çocuk suçluluğunu önleyici önlemler almak için çalışan kuruluşlara model oluşturması ve bu alanda çalışan kurumların artması,
 • Toplumda konu ile ilgili farkındalığın yaratılması, yazılı ve görsel basının ve dolayısıyla toplumun dikkatinin demokratik haklarından tam olarak faydalanamayan bu gruplara çekilmesi,
 • Konuya ilişkin araştırma yapan Sivil Toplum Kuruluşları ile Üniversitelerin, gerek bilimsel çalışmalarında ve gerekse uygulamada yeni çalışmalarına yön vermesi,
 • Başvuru sahibinin çalışmalarına ışık tutacak deneyim kazandırması,
 • Çocukların kendileri için yapılacak çalışmalarda kararlara katılımlarının sağlanması ve katılımcılığın ön plana çıkarılması,
 • Kapalı kurumlarda gözetim altında dezavantajlı konumdaki çocukların “ Çocuk Hakları Sözleşmesi “ nin öngördüğü çocuğun üstün yararının gözetilmesi.

Adalet Bakanlığının gözetimi altında bulunan çocukların kurumda bulundukları süre içerisinde toplumdan kopmamalarının sağlanması; onların iyileştirme programlarına çeşitlilik kazandırılması; çocukların kendi akranları ile etkileşime geçerek örnek bireyler görebilmeleri ve sosyal etkinliklerden yararlanmalarının sağlanmasıdır.

Projenin temelinde çocuk ve gencin, doğuştan getirdiği ve sonradan edindiği yetenek, beceri, enerji gibi kaynaklarının farkında olduğu oranda, yaşamı üzerinde kontrol sahibi olabileceği düşüncesi bulunmaktadır. Bu düşünceden hareketle proje, çocuk ve gence kendini tanımaya, ifade etmeye, çeşitli yaşantılar yaşamaya yönelik olanaklar sağlayacaktır. Bu anlamda her deneyim ve yaşantı bireyin kendisini geliştirmek için fırsat olarak görülmektedir.

Projenin amacına ulaşabilmek için araç olarak gerçekleştirilen etkinliklerin sonucunda çocuk ve gençlerin kendilerini ifade eden ve tanıyan; ilgi ve becerileri hakkında bilgisi olan; ilgi duyduğu alanda kendisini geliştirmeye yönelen ve yaşamı hakkında gerçekçi kararlar veren bireyler olarak toplumsal yaşama katılmalarına destek olunması hedeflenmektedir.

Projenin beklenen sonuçları şu şekilde sıralanabilir;

Çocuk adalet sistemine giren, özgürlüğünden yoksun kalmış çocukların durumu toplumsal bir sorumluluktur. Soruna yönelik çözümler, alanla ilgili tüm kişi ve kuruluşların bir araya gelmesini gerektirmektedir. Bu proje ile alanla ilgili birçok kurum, işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışabilecektir. Dolayısıyla proje sonuçları;

 • Ülkemizde çocuk ceza adalet sistemi içerisinde çocuklara yönelik kurulan tüm ceza infaz kurumlarındaki etkinliklere yönelik yenilenebilir ve sürdürülebilir etkinlik paketleri (eğitsel, sosyal, sportif ve sanatsal) oluşturulması,
 • Kurumlarda kalan çocukların çeşitli yaşam deneyimleri kazanmaları ve çeşitli insanlarla tanışmaları,
 • Kapalı kurumlarda gönüllü çalışma programlarına yenilik getirmesi,
 • Kurumun ihtiyaçlarının sağlanması konusunda kamuoyu bilinçlendirme ve duyarlılık geliştirme çalışmalarının yapılması,
 • Gerçekleştirilen çalışmaların kamuoyuna duyurularak, yeni projelerin oluşturulmasının desteklenmesi beklenmektedir.


Yorum Yazın

Ziyaretçi Sayısı : 477